F%c3%b6rsvarsmakten.jpg
KJ-uttagning-2014-kustjagare.jpg
DSC02120.JPG
Bild 5 Kjkomp.JPG
DSC_9574.JPG
Kristina%20Swaan-F%c3%b6rsvarsmakten.jpg
Kristina%20Swaan-F%c3%b6rsvarsmakten-1.jpg
F%c3%b6rsvarsmakten.jpg

KUSTJÄGARE


SCROLL DOWN

KUSTJÄGARE


KUSTJÄGARE 


Kustjägarkompaniets grundinställning är att alla som tjänstgör på förbandet skall klara nedanstående krav trots att kravspecifikationen är olika på olika grupper. Vid samtliga av kustjägarkompaniets uttagningar genomförs en noggrann utvärdering av den enskilde individens ansökan och förutsättning att klara tjänsten. Slutsatsen är att du gärna skall genomföra en uttagning och vi kommer att bedöma huruvida du är rätt person för en eventuell anställning. 

Uttagning till kustjägare sker normalt under hösten, men under året kan enskilda tjänster tillsättas löpande i de fall då vakanser på specifika positioner uppkommer. Om du har några frågor om tjänsten eller ansökan till kustjägarkompaniet kan du kontakta rekryteringsansvarig officer på kustjägarkompaniet på kustjagarkompaniet@mil.se

 

ANTAGNINGSKRAV

För att kunna påbörja grundkurs kustjägare måste du senast vid kursens start hösten 2019 ha genomfört värnplikt, grundutbildning eller GMU och FSU med godkänt resultat. Har du ingen soldatutbildning kan du söka till amfibieregementets grundläggande utbildning eller motsvarande på annat förband. Många av de soldater som är anställda på kustjägarkompaniet har en bakgrund som amfibiesoldater men även soldater från andra delar av Försvarsmakten kan bli kustjägare.

Inför anställning testas du på grundkraven för kustjägare. Normalt genomförs testerna under två dagar. Utöver grundkraven kommer även marschmoment och andra fysiska tester, läkarkontroller och intervjuer att genomföras. Attackdykare tas främst ut bland kompaniets personal vid en särskild uttagning senare.

KJ-uttagning-2014-kustjagare.jpg

KRAV KUSTJÄGARE


KRAV KUSTJÄGARE


FYSKRAV

 

 • Stepptest med 30 kg packning, 3 min upp/ner med samma fot uppe på trappsteget, därefter vila innan nästa ben i 3 min
 • Böjsträck (armhävningar) minst 40 reps 
 • Sit ups, raka höga minst 40 reps 
 • Statiskt rygghäng, minst 60 sek 
 • Militära räckhäv (chins med handflator framåt) minst 8 reps
 • Löpning 10 km under 49 min 
 • Simning och vattenvana, bland annat bröstsim, livräddning och andra vattenövningar
 • Medicinska krav
 • Fullgod syn utan korrektion 
 • Allergifri 
 • Normalt färgseende 
 • Normal hörsel

GODKÄND KUSTJÄGARE


För att bli en godkänd kustjägare krävs det av den enskilda aspiranten att framgångsrikt klara av en rad prov. Först när dessa är avklarade kan aspiranten titulera sig "Kustjägare" och får rätt att bära den gyllene treudden, kustjägarnas utbildningstecken.

 

Offentliga krav

Stridshinderbana 5,2 kilometer forcering med cirka 20 kg packning under 42 minuter
Snabbmarsch 6,5 kilometer plutonsgemensam löpning i kuperad terräng med cirka 20 kg packning under 40 minuter
Utbildningskontroll Neptuni (Uthållighetsövning som pågår cirka 4 dygn)
Utöver detta genomför kustjägarna andra typer av prövande utbildningsmoment som tex distanspaddling om 120 distansminuter (motsvarar cirka 22,2 mil) kajakpaddling med tidskravet max 48 timmar.

DSC02120.JPG

BEFATTNINGAR


BEFATTNINGAR


BEFATTNINGAR PÅ KUSTJÄGARKOMPANIET

Huvuduppgiften för kustjägarkompaniet är informationsinhämtning, men förbandet löser också stridsuppgifter. Arbetet löses oftast i små enheter och arbetet kommer bitvis vara mycket hårt fysiskt, till exempel marsch med tung packning eller strid i krävande miljöer. Arbetet kommer också vara psykiskt krävande, exempelvis under spaningsuppdrag där långa tider av monoton väntan är ett vanligt inslag, ofta i kombination med hög risk om enheten skulle bli röjd. 

KUSTJÄGARE OCH ATTACKDYKARE

Som kustjägare kommer du att ingå i kustjägarplutonen, i samverkans- eller prickskyttegruppen. Samtliga befattningar är mycket krävande både fysiskt och psykiskt varför särskilda tester före antagning genomförs. Efter grundläggande kustjägarutbildning specialiserar man sig inom respektive befattningsområde. Dessa grupper leds av minst en specialistofficer.
Attackdykare tas ut bland kustjägarkompaniets personal efter särskilda tester. Som attackdykare ingår du i attackdykarplutonen och utöver dykutbildning får du en specialinriktning som i stort överensstämmer med informationen ovan.
Läs mer om attackdykarna.

STRIDSBÅTSBESÄTTNING

Besättningarna på kustjägarkompaniet är sammansatta som besättningar som på övriga amfibiebataljonen, men kraven som ställs är högre då de förväntas vid sidan om sin tjänst som stridsbåtspersonal också kunna fungera i rollen som kustjägare.

Som en del i kustjägarkompaniet skall de kunna delta även i helt markoperativa nationella/internationella insatser där stridsbåtar inte ingår. För att kunna ingå i förbandet kommer samma grundkrav gälla för kompaniets stridsbåtspersonal som för kustjägare. Stridsbåtspersonalens deltagande vid en sådan insats kan se ut på olika sätt, till exempel kan du komma att ingå i en kustjägargrupp eller framföra markfordon. Stridsbåtspersonalen på kustjägarkompaniet kommer därför ges utbildning och delta i övningar på ett sådant sätt att de har färdigheter även för att kunna lösa dessa uppgifter.

LEDNING OCH DRIFTSTÖD

För att kustjägarkompaniet skall fungera och leverera önskad effekt krävs ett antal mycket viktiga stödfunktioner på kompaniet. Vissa av dessa är inte lika fysiskt krävande och befattningarna har därför ibland samma kravprofil som för en amfibiesoldat. Detta för att göra urvalet så stort som möjligt och inte begränsa rekrytering med hårdare krav än vad som krävs. Vissa av dessa befattningar är emellertid så krävande att de har kustjägarkrav. Exempel på stödenheter är driftstödsgrupp (DSG), stridsledningsgrupp, besättning till lätt trossbåt. Tjänstgör man på en amfibiebefattning inom kustjägarkompaniet och uppfyller kraven för att bli kustjägare får man genomföra prov för att bli kustjägare. Detta är frivilligt. 

 

Bild 5 Kjkomp.JPG

KUSTJÄGAR- OCH ATTACKDYKARBEFATTNINGAR


KUSTJÄGAR- OCH ATTACKDYKARBEFATTNINGAR


KUSTJÄGAR- OCH ATTACKDYKARBEFATTNINGAR


SIGNALIST

Signalisten – en nyckelperson i gruppen. Som signalist är du gruppens expert på sambandsutrustning och ansvarig för länken till omvärlden. Eftersom gruppen oftast uppträder enskilt och får sina order och lämnar sina rapporter via radio fungerar inte gruppen utan samband. Befattningen ställer krav på förståelse och intresse inom IT-området då förbandet använder flera olika typer av avancerad sambandsutrustning. Kustjägar- och attackdykargrupperna använder bland annat kortvågsradio med dataöverföring, olika typer av satellitkommunikation och ultrakortvågsradio.

GRUPPSJUKVÅRDARE (MEDIC)

Som gruppsjukvårdare ges du en omfattande utbildning för att kunna göra akuta omhändertaganden av allvarligt skadade samt kunna vårda den skadade en längre tid under enkla förhållanden. Detta då möjlighet till avtransport av den skadade till kvalificerade sjukvårdsinrättningar ibland kan dröja. Du är ansvarig för gruppens förebyggande sjukvårdsarbete och ges träning i att diagnostisera och behandla en rad olika medicinska tillstånd.

Utbildningen för att bli gruppsjukvårdare är 23 veckor (sjukvårdare avancerad) och inkluderar praktik på sjukhus och ambulans. Utbildningen är krävande och vissa delar ger civilt meritvärde i form av högskolepoäng. 

FÄLTARBETSMAN

Som fältarbetsman, eller sprängexpert på vanlig svenska, är du gruppens specialist på allt som rör minor, sprängmedel, olika typer av tändmedel och hur alltihop ska användas för att nå bästa effekt. Du är också gruppens expert på hur minor och ammunition kan komma att användas mot egna förband av motståndaren och hur de då ska röjas eller på annat sätt oskadliggöras. 

UNDERSTÖDSMAN 

Du är soldat i understödsgruppen och specialist på förbandets tyngre vapensystem. Du kommer att få en omfattande utbildning på granatspruta, granatgevär och medeltunga och tunga kulsprutor. Det är vapensystem med större verkan än jägargruppens och med möjlighet till längre skjutavstånd. Understödsgruppen uppträder oftast samlat och för att ge understödjade eld åt övriga delar i jägarplutonen, men kan också delas upp och förstärka jägargrupperna med understödsskyttar. Som understödsman är du antingen laddare eller skytt på ett vapensystem då gruppens vapen normalt bemannas av två man. Vissa i gruppen har även tilläggsbefattningen stridssjukvårdare och signalist.

FÖRHÖRSLEDARE

Som förhörsledare ingår du i den befälstunga samverkansgruppen där bara två befattningar är soldatbefattningar. Som soldat i samverkansgruppen kommer du att ges en mycket omfattande samtals- och samverkansutbildning som slutligen kommer att göra dig till förhörsledare. Utbildningen går ut på att öka din förmåga att vinna folks förtroende, bedöma trovärdigheten i det de berättar och planera och lägga upp samtal utefter din bedömning av personens personlighet. Din uppgift kommer vara att genom samtal med personer inhämta framförallt sådan information som man inte kan få genom att bara observera händelser.
Vid direkta strider kommer du att genomföra förhör av tillfångatagna motståndare. Den information du inhämtar ska du sedan sammanfatta med skriftlig rapportering. Detta arbete är oftast omfattande och tillsammans med förberedelser för samtalen blir arbete vid datorn en stor del av tjänsten. Som soldat i samverkansgruppen krävs att du har mycket god social förmåga, god förmåga att tillgodogöra dig information via text, samt datorvana. Det är troligt att du också kommer ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper, t.ex. förare, signalist eller sjukvårdare.

PRICKSKYTT/OBSERVATÖR

Som prickskytt ingår du i prickskyttegruppen. Samtliga sex i gruppen är prickskytteutbildade, man är dock indelade i par med en prickskytt och en observatör. Gruppen är utrustad med prickskyttegevär och automatgevär för att kunna precisionsbekämpa personer och materielsystem på långa avstånd. Gruppen kan uppträda samlat som grupp eller självständigt i stridspar. Tjänsten innebär ofta långa perioder av dold väntan eller mödosam och dold framryckning till eldställning. Tempot är dock ibland högt, till exempel då prickskyttarna understödjer eller tillfälligt ingår i någon annan stridande enhet. Prickskytten måste hela tiden vara beredd att snabbt själv fatta avgörande beslut. Observatörens uppgift är bland annat att hjälpa skytten med observation och förberedelser såsom avstånds- och vindmätning. Mycket tid läggs på skjutträning. Som soldat i prickskyttegruppen kommer du i vissa fall också ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper som till exempel stridssjukvårdare.


FRT - SOLDAT, LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA

Lätt traumagrupp, eller Forward Resuscitation Team (FRT) är en enhet framtagen för jägarförband och andra enheter som uppträder på ett sådant sätt att det kan vara svårt att inom rimliga tider kunna nå kvalificerade sjukvårdsinrättningar. FRT skall kunna uppträda på stridsfältet och kunna genomföra framskjutna kvalificerade livräddande åtgärder "Damage Control Resuscitation” även då förbandet är avskuret eller uppträder på långa avstånd från övriga förband. 

Gruppen har en stridsbåt 90HS anpassad för sjukvård som grundplattform, men kommer ofta att följa förbandet till fots, med mindre båtar eller med fordon. Gruppen ges träning i att röra sig med och utan patienter i skärgårdsmiljö. Bland annat tränas förmågan att med hjälp av rep och speciella bårsystem kunna transportera skadade i alla terränger samt kunna fira skadade mellan olika fartyg. Gruppen har hög förmåga till fältmässigt uppträdande och har god förmåga till självskydd.

I gruppen ingår en läkare, två sjuksköterskor och två sjukvårdare. Ibland delas gruppen upp. Exempelvis kan det avdelas ett stridspar med sjuksköterska och sjukvårdare som kan understödja en grupp kustjägare/attackdykare. Sjukvårdarna och en sjuksköterska är heltidstjänstgörande, medan läkare och en sjuksköterska är kontrakterade och tjänstgör tidvis. Som sjukvårdare i FRT har du i grunden samma utbildning som en sjukvårdare (Medic) i grupperna. Du har dock tilläggsutbildning på den utökade utrustning som FRT har, samt den utrustning som finns i ambulansstridsbåten. Du är väl samövad med teamets läkare och sjuksköterskor och du känner väl till de rutiner ni använder så ni kan stödja varandra. En av sjukvårdarna kommer också att vara den som är chef för FRT ur ett militärt perspektiv. Om du är denna person kommer du också ges chefsträning som kompaniets övriga gruppchefer. Det är troligt att du också kommer att ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper som tillexempel förare eller signalist.

Personalen i FRT stödjer också förbandet med grundläggande sjukvårdsutbildning samt med vidareutbildning av gruppsjukvårdare. Samtlig legitimerad personal i FRT genomgår dykmedicinsk utbildning.

Tjänsten är stundtals fysiskt och mentalt krävande och personalen i kustjägarkompaniets FRT tas ut med samma fysiska krav som för övriga förbandet.

DSC_9574.JPG

STRIDSBÅTSBESÄTTNING


STRIDSBÅTSBESÄTTNING


STRIDSBÅTSBESÄTTNING 

Som besättningsmedlem på en stridsbåt ingår du i någon av kustjägarkompaniets plutoner. Din uppgift tillsammans med de andra besättningsmedlemmarna är att lösa uppgifter med stridsbåten. Huvuduppgiften är att genomföra transporter av plutonens enheter men uppgifter löses också enskilt med bara stridsbåtar.
 
 
Kraven på båtbesättningarna på kustjägarkompaniet är högre än på övriga amfibiebataljonen då du förväntas vid sidan om din tjänst som stridsbåtspersonal också kunna fungera i rollen som kustjägare.
Som en del i kustjägarkompaniet ska du kunna delta även i helt markoperativa internationella insatser där stridsbåtar inte ingår. För att du ska kunna ingå i förbandet gäller samma grundkrav för kompaniets stridsbåtspersonal som för kustjägare. Stridsbåtspersonalens deltagande vid en sådan insats kan se ut på olika sätt, till exempel kan du komma att ingå i en kustjägargrupp eller framföra markfordon. Stridsbåtspersonalen på kustjägarkompaniet kommer därför ges utbildning och delta i övningar på ett sådant sätt att de har färdigheter även för att kunna lösa dessa uppgifter. Som tillhörande kustjägarkompaniet kommer du i första hand vara del i en båtbesättning, men det krävs att du också har ett stort intresse för jägartjänsten då den alltid kommer finnas som med som en självklar del parallellt med båttjänsten.


BÅTCHEF


Som båtchef stridsbåt 90 är du befälhavare och ansvarar för framförande, taktiskt uppträdande samt säkerheten ombord. Båtchefen skall med sin besättning framföra stridsbåten i alla skärgårdstyper och öppet hav i alla siktförhållanden i farter upp till 45 knop. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära. Krav för att bli båtchef är att du är godkänd på särskilda tester för stridsbåtspersonal.


STÄLLFÖRETRÄDANDE BÅTCHEF


Som ställföreträdande chef ombord på stridsbåt 90 kommer du att vara navigatör och förare. Befattningen innebär att du skall ha lika god färdighet i att köra båten som att navigera. Dessutom skall du efter direktiv från båtchefen kunna framföra och nyttja båten stridstekniskt. Ställföreträdande båtchef skall också i båtchefens frånvaro kunna leda verksamheten ombord. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära. Utöver övriga krav så kräver befattningen att du är godkänd på särskilda tester för stridsbåtspersonal.


STRIDSBÅTSMEKANIKER


Stridsbåtsmekanikern ansvarar för maskintjänsten och till del säkerheten för stridsbåten och dess personal. Du är även ansvarig för att båten fungerar på ett optimalt sätt rent tekniskt. Mekanikern är också skytt på den tunga kulsprutan/granatsprutan och ansvarar för båtens vapensystem. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära.
 

Kristina%20Swaan-F%c3%b6rsvarsmakten.jpg

STRIDSLEDNINGSGRUPP


STRIDSLEDNINGSGRUPP


 STRIDSLEDNINGSGRUPP


Stridsledningsgruppen stöttar kompaniledningen med personal för att möjliggöra effektiv ledning av kustjägarkompaniet. Arbetsplatsen är i våra ledningsbåtar, ledningsplatser på land eller rörligt till fots eller med fordon. Du befinner dig där beslut fattas och som medlem i stridsledningsgrupp ställs det krav på att kunna arbeta hårt under både psykisk och fysisk press.


STRIDSLEDNINGSGRUPPBEFÄL


Stridsledningsgruppbefäl arbetar i stridsledningsgruppen och ansvarar tillsammans med övriga gruppen för sambands- och stridsledningssystem. Som person bör du arbeta bra i grupp och trivas med att lösa uppgifter i en teknisk miljö. Du skall vara noggrann, ambitiös och flexibel.


STRIDSLEDNINGSBEFÄL


Som stridsledningsbefäl kommer du att arbeta som ställföreträdande chef för stridsledningsgruppen. Detta innebär att du ska stödja gruppchefen i dennes arbetsuppgifter och vid dennes frånvaro axla ansvaret.


STRIDSLEDNINGSTEKNIKER


Stridsledningstekniker arbetar i stridsledningsgruppen som tekniskt ansvarig för den egna ledningsplattformen. Du kommer i övrigt att lösa uppgifter i stridsledningsgruppen såsom ledningstjänst och markstridstjänst. Du måste ha goda tekniska kunskaper inom data, transmissions- och elteknik. Som person bör du vara envis och inneha en hög arbetskapacitet.


STRIDSLEDNINGSSOLDAT


Stridsledningssoldat arbetar i stridsledningsgruppen och betjänar sambands- och stridsledningssystem. Din huvudsakliga uppgift är att som signalist upprätta och betjäna samband med andra enheter. Som person bör du arbeta bra i grupp och trivas med att lösa uppgifter i en teknisk miljö.
 

 

Kristina%20Swaan-F%c3%b6rsvarsmakten-1.jpg

DRIFTSTÖDSGRUPP


DRIFTSTÖDSGRUPP


DRIFTSTÖDSGRUPP

Driftstödsgruppen, DSG, är kustjägarkompaniets reparations- och underhållsgrupp. Gruppen har en egen specialinredd stridsbåt och följer förbandet för att kunna stödja enheterna med reparationer och annat logistikstöd. Tjänsten innebär att vara en del av ett stridande förband vilket ställer krav på god fysisk förmåga.
Trossbåten är huvudtransportsystem för att medföra underhåll såsom drivmedel, ammunition och reservdelar till kompaniet. Trossbåten transporterar även tyngre och mer utrymmeskrävande materiel som till exempel terrängbilar, fyrhjuliga motorcyklar eller dykgruppbåt (typ av miniubåt) åt förbandet. Enheten jobbar nära övriga delar i kompaniet och tjänsten innebär att du är del i ett stridande förband som ofta arbetar i högriskområden avskilda från andra egna enheter.


GRUPPCHEF


Gruppchefen DSG leder och fördelar gruppens arbete. Arbetsuppgifterna kan bedrivas dygnet runt med långa ansträngande arbetspass samt under svåra förhållanden.


MEKANIKER


Vid DSG tjänstgör du som driftstödsmekaniker, signalmekaniker eller vapenmekaniker. Våra mekaniker får utbildning för att kunna hantera, felsöka och reparera allt från bildförstärkare till stridsbåtar och vapen.


KOMMISSARIE 


Kommissariens uppgift är att under kompaniets kvartermästare förbereda och sammanställa de behov som uppstår vad avser underhåll. Det innebär att hålla koll på och hantera kompaniets ammunition, livsmedel, vatten, drivmedel med mera. Kommissarien får utbildning för att både kunna sköta förbandet med transporter och för att kunna lösa egen tjänst. Exempel på fordon är fyrhjulig motorcykel, truckar, kranar och gruppbåt. Kommissarien skall även kunna uppträda som signalist och ordonnans.


FARTYGSCHEF 


Som fartygschef på Lätt Trossbåt är du specialistofficer och befälhavare med ansvarar för framförande, taktiskt uppträdande, last samt säkerheten ombord. Fartygschefen skall med sin besättning framföra fartyget i alla skärgårdstyper och på öppet hav i alla siktförhållanden i farter upp till 30 knop. Befattningen ställer högra krav vad avser förmåga att leda besättningen, förmågan att fatta rätt beslut i snabba situationer, god simultankapacitet och logistiskt kunnande. Fartygschefen ska ha gott omdöme och ha lätt för att lära.


STÄLLFÖRETRÄDANDE FARTYGSCHEF (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Som ställföreträdande fartygschef kommer du att vara navigatör och förare, ansvara för samband, materiel och sjukvård ombord. Befattningen innebär att du skall ha lika goda färdigheter i att köra båten som att navigera. Dessutom skall du kunna framföra fartyget taktiskt. I fartygschefens frånvaro leder du verksamheten ombord. Befattningen ställer höga krav vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme, god simultankapacitet och logistiskt kunnande. Du skall ha lätt för att lära dig nya saker. 


MASKINTJÄNSTCHEF (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Maskintjänstchefen ansvarar för driften och skyddstjänsten ombord på Lätt Trossbåt, samt leder och planerar den tekniska tjänsten. Maskintjänstchefen ansvarar för lastning av fartyget samt handhar kran ombord. 


MEKANIKER (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Trossbåtsmekaniker genomför ronder, service och reparationer i maskin ombord på trossbåten. Mekanikern hjälper också till med lastning och är skytt på trossbåtens 12,7 mm tunga kulspruta.