FÖRSVARSMAKTEN VERKAR FÖR FRED OCH FRIHET

Försvarsmakten ska, enligt Regeringens försvarspolitiska inriktning,  bidra till målen för vår säkerhet och målen för det militära försvaret genom att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa följande uppgifter:

  • upprätthålla tillgänglighet i fred samt beredskap för intagande av höjd beredskap för att kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning och, om det krävs, försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp, 
  • främja vår säkerhet genom deltagande i operationer på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet,
  • upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och, i enlighet med internationell rätt, värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta, och med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. 

Sverige har idag en säkerhetspolitik som bygger på att Sverige solidariskt tillsammans med andra avvärjer hot mot fred och säkerhet i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer.
Sveriges riksdag har dock fattat beslutet att inte förhålla sig passiv om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Sverige förväntar sig att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd. Målet för Försvarsmakten ska var att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.

En Försvarsmakt med frivilligt anställda

Dessa mål och åtaganden kräver därför en försvarsmakt som omedelbart kan sättas in, varhelst det behövs. Genom hög operativ tillgänglighet och flexibilitet kan Försvarsmakten möta kriser och konflikter, även då de uppstår med kort varsel.

Försvarsmaktens engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta en rättvis och hållbar global utveckling.

Försvarsmaktens insatsorganisation

Försvarsmaktens huvuduppgift är förmågan till väpnad strid och organiserad i ett antal försvarsmaktsgemensamma förband samt i marinen, armén och flygvapnet, vilka var och en är utformade för strid i de tre fysiska miljörena hav, mark respektive luft. Inom marinen finns dock amfibiekåren som på grund av sin amfibiska förmåga är anpassad för väpnad strid både på vatten, under vatten och på land. 

Försvarsmakten i samhället

Under många år har man i Sverige haft allmän plikt att fullgöra militärtjänst men idag är värnplikten vilande och militärtjänstgöring frivillig. Försvarsmakten var, eftersom en så stor del av landets befolkning låg i det militära under en tid av sitt liv, en integrerad del av samhället. Till viss mån får militären fortfarande en folkföränkring genom hemvärnet som organiserar ca 40 bataljoner.