Amfibiesoldater bordar helikopter under övning i Tchad. Foto: Försvarsmakten, Combat Camera

MÅLSÄTTNINGSARBETE FÖR AMFIBIEBATALJON 2014Under 2009 beslutade regeringen och Riksdagen att svenskt försvar skulle utvecklas i linje med propositionen ”Ett användbart försvar”. Propositionen omsattes i ett regeringsbeslut i januari 2010 för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten. 

Några av de viktigare kraven i beslutet var:

 

  • Vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar.
  • Insatsorganisationen ska utvecklas så att delar av den kontinuerligt är omedelbart tillgänglig för insatser.
  • Samtliga förband ska ha förmåga att såväl leda som ledas av samt kunna samverka med förband från andra länder inom ramen för övningar och insatser.
  • Huvuddelen av personal i förbanden ska 2014 bestå av rekryterad personal som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis.
  • För marinstridskrafternas del ställdes det bland annat följande krav i beslutet:
  • Utgörs i huvudsak av stående förband.
  • Utveckla förmågan att verka i närområdet genom att skydda svenska intressen till havs.
  • Delta i marina insatser med andra länder i och utanför närområdet.
  • Amfibiebataljonen skall omorganiseras till en manöverbataljon med amfibisk förmåga och utvecklas i enlighet med övriga manöverbataljoner.

 

Ovanstående krav innebär att målsättningar för alla krigsförband måste revideras. Anledningen är framförallt kraven på ökad tillgänglighet vilket påverkar beredskapssättningen av krigsförbanden.  Införandet av nytt personalförsörjningssystem med nya personalkategorier påverkar innehållet i förbandens personaltabeller.

Målet är att Insatsorganisation 2014 skall vara antagen från den 1 januari 2013. Detta innebär att utkast på nya målsättningar finns våren 2010, preliminära målsättningar till hösten 2010 och slutliga målsättningar i slutet på 2011.

Kraven på Insatsorganisation 2014 finns beskriven i Försvarsmaktens utvecklingsplan och för Amfibiebataljonen innebär det följande:

”Manöverbataljon amfibie ska kunna genomföra snabba insatser med begränsad varaktighet. Därutöver ska förbandet bidra till markoperativa rotationsinsatser. Förbandet ska verka i sjö- och på markarenan. Som marinförband har Manöverbataljon amfibie sin tyngdpunkt i den amfibiska miljön.

”Förbandet organiseras med en för manöverförbanden gemensam del, vilket ökar typförbandslikheten. Förbandets markoperativa rörlighet ökar genom tillförsel av splitterskyddade fordon för en kompanienhet. Skyddsnivån utökas genom att hälften av stridsbåtarna splitterskyddas (stridsbåt 90 HS).

”Förmågan att påverka mål på havsytan reduceras genom att planerad modifiering och ombordgruppering av Rb 17 avbryts. Rb 17 vidmakthålls som precisionsbekämpande, långräckviddigt, understödssystem. Kapacitet för indirekt eld vidmakthålls med befintligt 8 cm granatkastarsystem.”

Amfibiebataljonen tillförs ett trettiotal splitterskyddade bandvagnar av typen 309S. Foto: Försvarsmakten

Förbandet skiljer sig från tidigare amfibiebataljoner och är organiserat i en bataljonsstab, ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, ett underhållskompani samt tre skyttekompanier.

Antalet manöverkompanier (skytte) är gemensamt med de övriga stående manöverbataljonerna i armén och har i nuvarande struktur understödet (granatkastare samt robot eldenhet) i respektive skyttekompani. Antalet kustjägarkompanier har reducerats till ett och där återfinns förbandets förmåga till underrättelseinhämtning.

Förbandet är ett av Försvarsmaktens större manöverförband om totalt cirka 1200 anställda. Fördelat på olika kategorier har vi: 200 officerare (inkluderat specialistofficerare), ett femtiotal reservofficerare, ett fyrtiotal civila samt cirka 900 soldater varav nästan 600 är kontinuerligt tjänstgörande. Det innebär att vid en daglig uppställning på Berga kommer det att stå mer än 800 man.

Förbandet utgår ifrån och bygger på arvmateriel från nuvarande amfibiesystem. Inga större materielprojekt införs i närtid. Naturligtvis sker en fortsatt utveckling i och med tillförsel av bl.a. svävare och fortsatt utveckling av skyddade strids- och lätta trossbåtar. Kraven på ökad markoperativ rörlighet säkerställs av tillförsel om ett trettiotal splitterskyddade bandvagnar av typen 309S

Nya krav, exempelvis kommer amfibieförbandet att få ansvar för rotationsinsatser typ Afghanistan (FS).

 


Öv. Michael Sjölund, Ledningsstaben HKV
KJ 78/79