Hollänska marinkåren landstiger på utö. Bild: Kristina Swaan, Amfibietegementet

 

"Svenska amfibieförband är en naturlig samverkanspartner för holländska marina förband."

Jag upplever att svenska och holländska soldater och officerare fungerar på ungefär samma sätt, vi har ett högt säkerhetstänkande samtidigt som vi fokuserar på att lösa uppgiften, vilket har gjort att inledningen på övningen har fungerat oerhört smidigt, sa kommendör Peter van den Berg, fartygschef på HNLMS Rotterdam.

 

Redan under 2009 fördes samtal mellan Sverige och Holland angående en amfibisk medverkan under valideringen av det nederländska amfibiestridsstödsfartyget HNLMS Rotterdam. Sverige och Försvarsmakten såg positivt på ett deltagande och fattade beslut om att Amfibieregementet och främst då ur 2:a Amfibiebataljonen skulle delta med cirka 100 man och 6 stridsbåtar under hösten 2010.

Den här övningen är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av den amfibiska förmågan. Sverige har under flera omgångar diskuterat möjligheten att införskaffa ett fartyg likt HNLMS Rotterdam (L-10 projektet) för att själva kunna transportera t.ex. en amfibiebataljon till ett insatsområde. 

Ingen beställning är ännu gjord, men beslut finns på att gå vidare med en så kallad produktdefinitionsfas för ett stödfartyg till Marinen. Under tiden ger denna typ av samövning värdefulla kunskaper och erfarenheter för kommande operationer. 

 

Övningen

Delar av amfibiebataljonens stab följde med ombord på HNLMS Rotterdam under övertransporten från Holland för att både samverka och genomföra förberedelser. Detta bidrog till att övningen mellan enheterna kom igång på ett mycket bra sätt.

Övningen inleddes med momentövningar av olika slag där svårighetsgraden hela tiden ökade.

För amfibiebataljonen är det inga konstigheter att förflytta sig i den svenska skärgården, men för holländarna var det en riktig utmaning då deras övningsområden mest består av öppet hav och sandstränder. Som de själva sa, ”det finns lite mer skärgård att ta hänsyn till jämfört med den Holländska kusten, och det känns helt onormalt för oss att köra så nära land, hade vi gjort det i Holland hade vi gått på grund”.

Det genomfördes bland annat dockningsövningar mellan stridsbåtarna och HNLMS Rotterdam, vilket krävde mycket precision och kunskap av både fartygschefen och hans personal men inte minst av stridsbåtsföraren.  Dockningar skall kunna göras i alla möjliga väderleksförhållanden och under mörker, det kommer säkert att bli en utmanig att göra detta 

I Nordsjön och engelska kanalen där både Sverige och Holland deltar i övningen FOST i oktober.

Gemensamma amfibieoperationer var också något som samövades med soldater och officerare ur de båda enheterna sida vid sida, vilka fungerade mycket bra redan efter kort tid.

Övningen avslutades med ett evakueringsmoment på Berga där personal ur olika hjälporganisationer skulle evakueras då läget i området blivit alltmer spänt mellan olika parter. Ett scenario som är högst tänkbart i de oroshärdar både svenska och andra trupper jobbar i. 

Även här gjordes en gemensam insats där svensk och Holländsk trupp gemensamt säkrade området. När det gavs klartecken körde man in den nederländska landstigningsbåten med sjukvårdsmateriel och personal som kunde börja omhändertagandet av dem som skulle evakueras. I det spelade läget hade personalen levt i ovisshet en längre tid och de hade brist på både vatten och mat, några hade dessutom drabbats av sjukdomar.

Sverige en av 26 nationer 

Samövningen med HNLMS Rotterdam är indelat i flera delar för amfibiebataljonen. Den första delen genomfördes på den svenska ostkusten under två veckor i september där ett av syftet var att samöva bataljonen och fartyget genom bland annat momentövningar.

I mitten av oktober flygs resterande del av amfibiebataljonen till England för att ansluta HNLMS Rotterdam och då tillsammans ingå i den brittiska övningen Flag Officers Sea Training (FOST) som genomförs på den engelska sydkusten.

FOST är en övning för marina förband, här valideras fartyg med besättningar inom konflikthantering, katastrofer, säkerhet till sjöss och sjöstrider för att nämna några områden.

Övningsformen började i liten skala med enbart The Royal Navy, nu 50 år senare har den vuxit i skala och i deltagande, 26 olika marina nationer deltar i dag under FOST då den ger bra utvecklingsmöjligheter, övningstillfällen och inte minst möjlighet till interoperabilitet. 

För amfibiebataljonens del avslutas övningen i och kring Göteborg i början på november.

 

Allt närmare en gemensam insats

Hittills är både fartygschefen van den Berg och den övade chefen för den svenska amfibiestyrkan överstelöjtnant Roger Nilsson nöjda med övningen. Båda nationerna är vinnare på den här övningen. 

– För amfibiebataljonens del är det viktig erfarenhet att fungera ombord på ett fartyg med allt från det vardagliga till att planera och genomföra amfibieoperationer, en av utmaningarna för oss är snarare att hålla tillbaka ambitionen, sa överstelöjtnant Roger Nilsson under momentövningarna i Sverige. 

För HNLMS Rotterdam var inledningen av övningen extra viktig då fartyget legat på varv under en längre tid och huvuddelen av besättningen var nya. Att bli godkända efter denna validering är nödvändig för att fartyget med besättning skall kunna nyttjas för insatser.

– Då jag har mycket ny personal med olika erfarenhet är det viktigt för mig som chef att få alla att jobba åt samma håll. Det är lika viktigt för kockarna att serva med mat som det är för den enskilda båtchefen att behärska sin roll. Det är ett lagarbete där alla är lika viktiga. Detta skall då också kopplas ihop och fungera med våra svenska kollegor ur amfibiebataljonen, vilket jag tycker det hittills har gjort, sa Peter van den Berg efter fem dagars samövning.

Båda länderna kan inte nog understryka vikten av den erfarenhet och ökade kunskap denna samövning medför avseende utveckling av Amfibiekårens internationella förmåga..

– Efter den här övningen nu i Sverige och senare i oktober vid Englands sydkust är vår övertygelse att vi är redo för en gemensam insats, avslutar van den Berg och Nilsson.

 

Mj Kristina Swaan, informationschef Amfibieregementet