KUSTJÄGAR- OCH ATTACKDYKARBEFATTNINGAR


SIGNALIST

Signalisten – en nyckelperson i gruppen. Som signalist är du gruppens expert på sambandsutrustning och ansvarig för länken till omvärlden. Eftersom gruppen oftast uppträder enskilt och får sina order och lämnar sina rapporter via radio fungerar inte gruppen utan samband. Befattningen ställer krav på förståelse och intresse inom IT-området då förbandet använder flera olika typer av avancerad sambandsutrustning. Kustjägar- och attackdykargrupperna använder bland annat kortvågsradio med dataöverföring, olika typer av satellitkommunikation och ultrakortvågsradio.

GRUPPSJUKVÅRDARE (MEDIC)

Som gruppsjukvårdare ges du en omfattande utbildning för att kunna göra akuta omhändertaganden av allvarligt skadade samt kunna vårda den skadade en längre tid under enkla förhållanden. Detta då möjlighet till avtransport av den skadade till kvalificerade sjukvårdsinrättningar ibland kan dröja. Du är ansvarig för gruppens förebyggande sjukvårdsarbete och ges träning i att diagnostisera och behandla en rad olika medicinska tillstånd.

Utbildningen för att bli gruppsjukvårdare är 23 veckor (sjukvårdare avancerad) och inkluderar praktik på sjukhus och ambulans. Utbildningen är krävande och vissa delar ger civilt meritvärde i form av högskolepoäng. 

FÄLTARBETSMAN

Som fältarbetsman, eller sprängexpert på vanlig svenska, är du gruppens specialist på allt som rör minor, sprängmedel, olika typer av tändmedel och hur alltihop ska användas för att nå bästa effekt. Du är också gruppens expert på hur minor och ammunition kan komma att användas mot egna förband av motståndaren och hur de då ska röjas eller på annat sätt oskadliggöras. 

UNDERSTÖDSMAN 

Du är soldat i understödsgruppen och specialist på förbandets tyngre vapensystem. Du kommer att få en omfattande utbildning på granatspruta, granatgevär och medeltunga och tunga kulsprutor. Det är vapensystem med större verkan än jägargruppens och med möjlighet till längre skjutavstånd. Understödsgruppen uppträder oftast samlat och för att ge understödjade eld åt övriga delar i jägarplutonen, men kan också delas upp och förstärka jägargrupperna med understödsskyttar. Som understödsman är du antingen laddare eller skytt på ett vapensystem då gruppens vapen normalt bemannas av två man. Vissa i gruppen har även tilläggsbefattningen stridssjukvårdare och signalist.

FÖRHÖRSLEDARE

Som förhörsledare ingår du i den befälstunga samverkansgruppen där bara två befattningar är soldatbefattningar. Som soldat i samverkansgruppen kommer du att ges en mycket omfattande samtals- och samverkansutbildning som slutligen kommer att göra dig till förhörsledare. Utbildningen går ut på att öka din förmåga att vinna folks förtroende, bedöma trovärdigheten i det de berättar och planera och lägga upp samtal utefter din bedömning av personens personlighet. Din uppgift kommer vara att genom samtal med personer inhämta framförallt sådan information som man inte kan få genom att bara observera händelser.
Vid direkta strider kommer du att genomföra förhör av tillfångatagna motståndare. Den information du inhämtar ska du sedan sammanfatta med skriftlig rapportering. Detta arbete är oftast omfattande och tillsammans med förberedelser för samtalen blir arbete vid datorn en stor del av tjänsten. Som soldat i samverkansgruppen krävs att du har mycket god social förmåga, god förmåga att tillgodogöra dig information via text, samt datorvana. Det är troligt att du också kommer ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper, t.ex. förare, signalist eller sjukvårdare.

PRICKSKYTT/OBSERVATÖR

Som prickskytt ingår du i prickskyttegruppen. Samtliga sex i gruppen är prickskytteutbildade, man är dock indelade i par med en prickskytt och en observatör. Gruppen är utrustad med prickskyttegevär och automatgevär för att kunna precisionsbekämpa personer och materielsystem på långa avstånd. Gruppen kan uppträda samlat som grupp eller självständigt i stridspar. Tjänsten innebär ofta långa perioder av dold väntan eller mödosam och dold framryckning till eldställning. Tempot är dock ibland högt, till exempel då prickskyttarna understödjer eller tillfälligt ingår i någon annan stridande enhet. Prickskytten måste hela tiden vara beredd att snabbt själv fatta avgörande beslut. Observatörens uppgift är bland annat att hjälpa skytten med observation och förberedelser såsom avstånds- och vindmätning. Mycket tid läggs på skjutträning. Som soldat i prickskyttegruppen kommer du i vissa fall också ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper som till exempel stridssjukvårdare.


FRT - SOLDAT, LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA

Lätt traumagrupp, eller Forward Resuscitation Team (FRT) är en enhet framtagen för jägarförband och andra enheter som uppträder på ett sådant sätt att det kan vara svårt att inom rimliga tider kunna nå kvalificerade sjukvårdsinrättningar. FRT skall kunna uppträda på stridsfältet och kunna genomföra framskjutna kvalificerade livräddande åtgärder "Damage Control Resuscitation” även då förbandet är avskuret eller uppträder på långa avstånd från övriga förband. 

Gruppen har en stridsbåt 90HS anpassad för sjukvård som grundplattform, men kommer ofta att följa förbandet till fots, med mindre båtar eller med fordon. Gruppen ges träning i att röra sig med och utan patienter i skärgårdsmiljö. Bland annat tränas förmågan att med hjälp av rep och speciella bårsystem kunna transportera skadade i alla terränger samt kunna fira skadade mellan olika fartyg. Gruppen har hög förmåga till fältmässigt uppträdande och har god förmåga till självskydd.

I gruppen ingår en läkare, två sjuksköterskor och två sjukvårdare. Ibland delas gruppen upp. Exempelvis kan det avdelas ett stridspar med sjuksköterska och sjukvårdare som kan understödja en grupp kustjägare/attackdykare. Sjukvårdarna och en sjuksköterska är heltidstjänstgörande, medan läkare och en sjuksköterska är kontrakterade och tjänstgör tidvis. Som sjukvårdare i FRT har du i grunden samma utbildning som en sjukvårdare (Medic) i grupperna. Du har dock tilläggsutbildning på den utökade utrustning som FRT har, samt den utrustning som finns i ambulansstridsbåten. Du är väl samövad med teamets läkare och sjuksköterskor och du känner väl till de rutiner ni använder så ni kan stödja varandra. En av sjukvårdarna kommer också att vara den som är chef för FRT ur ett militärt perspektiv. Om du är denna person kommer du också ges chefsträning som kompaniets övriga gruppchefer. Det är troligt att du också kommer att ha en tilläggsbefattning motsvarande någon av de som finns i övriga grupper som tillexempel förare eller signalist.

Personalen i FRT stödjer också förbandet med grundläggande sjukvårdsutbildning samt med vidareutbildning av gruppsjukvårdare. Samtlig legitimerad personal i FRT genomgår dykmedicinsk utbildning.

Tjänsten är stundtals fysiskt och mentalt krävande och personalen i kustjägarkompaniets FRT tas ut med samma fysiska krav som för övriga förbandet.