DRIFTSTÖDSGRUPP

Driftstödsgruppen, DSG, är kustjägarkompaniets reparations- och underhållsgrupp. Gruppen har en egen specialinredd stridsbåt och följer förbandet för att kunna stödja enheterna med reparationer och annat logistikstöd. Tjänsten innebär att vara en del av ett stridande förband vilket ställer krav på god fysisk förmåga.
Trossbåten är huvudtransportsystem för att medföra underhåll såsom drivmedel, ammunition och reservdelar till kompaniet. Trossbåten transporterar även tyngre och mer utrymmeskrävande materiel som till exempel terrängbilar, fyrhjuliga motorcyklar eller dykgruppbåt (typ av miniubåt) åt förbandet. Enheten jobbar nära övriga delar i kompaniet och tjänsten innebär att du är del i ett stridande förband som ofta arbetar i högriskområden avskilda från andra egna enheter.


GRUPPCHEF


Gruppchefen DSG leder och fördelar gruppens arbete. Arbetsuppgifterna kan bedrivas dygnet runt med långa ansträngande arbetspass samt under svåra förhållanden.


MEKANIKER


Vid DSG tjänstgör du som driftstödsmekaniker, signalmekaniker eller vapenmekaniker. Våra mekaniker får utbildning för att kunna hantera, felsöka och reparera allt från bildförstärkare till stridsbåtar och vapen.


KOMMISSARIE 


Kommissariens uppgift är att under kompaniets kvartermästare förbereda och sammanställa de behov som uppstår vad avser underhåll. Det innebär att hålla koll på och hantera kompaniets ammunition, livsmedel, vatten, drivmedel med mera. Kommissarien får utbildning för att både kunna sköta förbandet med transporter och för att kunna lösa egen tjänst. Exempel på fordon är fyrhjulig motorcykel, truckar, kranar och gruppbåt. Kommissarien skall även kunna uppträda som signalist och ordonnans.


FARTYGSCHEF 


Som fartygschef på Lätt Trossbåt är du specialistofficer och befälhavare med ansvarar för framförande, taktiskt uppträdande, last samt säkerheten ombord. Fartygschefen skall med sin besättning framföra fartyget i alla skärgårdstyper och på öppet hav i alla siktförhållanden i farter upp till 30 knop. Befattningen ställer högra krav vad avser förmåga att leda besättningen, förmågan att fatta rätt beslut i snabba situationer, god simultankapacitet och logistiskt kunnande. Fartygschefen ska ha gott omdöme och ha lätt för att lära.


STÄLLFÖRETRÄDANDE FARTYGSCHEF (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Som ställföreträdande fartygschef kommer du att vara navigatör och förare, ansvara för samband, materiel och sjukvård ombord. Befattningen innebär att du skall ha lika goda färdigheter i att köra båten som att navigera. Dessutom skall du kunna framföra fartyget taktiskt. I fartygschefens frånvaro leder du verksamheten ombord. Befattningen ställer höga krav vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme, god simultankapacitet och logistiskt kunnande. Du skall ha lätt för att lära dig nya saker. 


MASKINTJÄNSTCHEF (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Maskintjänstchefen ansvarar för driften och skyddstjänsten ombord på Lätt Trossbåt, samt leder och planerar den tekniska tjänsten. Maskintjänstchefen ansvarar för lastning av fartyget samt handhar kran ombord. 


MEKANIKER (TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE)


Trossbåtsmekaniker genomför ronder, service och reparationer i maskin ombord på trossbåten. Mekanikern hjälper också till med lastning och är skytt på trossbåtens 12,7 mm tunga kulspruta.